Ogólne warunki zakupu

obowiązujące w spółce TerraExim Agroimpex Sp. z o.o

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu mają zastosowanie do zamówień składanych przez Kupującego i dotyczą odpowiednio kupna-sprzedaży lub dostawy materiałów, surowców, części, prefabrykatów, wyrobów lub urządzeń, zwanych dalej Towarem, przez Spółkę TerraExim Agroimpex Sp. z o.o. dalej zwanej Dostawcą.

1.2 Zawarcie umowy może także nastąpić przez przyjęcie oferty Dostawcy i złożenie zamówienia oraz potwierdzenia przez Dostawcę w terminie 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania przyjęcia zamówienia do realizacji.

1.3 Złożenie zamówienia oznacza przyjęcie niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu.

1.4 Wszelkie informacje zawarte w katalogach, cennikach, folderach, broszurach reklamach, stronie www.terraexim.pl, gdziekolwiek i w jakiejkolwiek formie publikowane, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

2. TERMIN DOSTAWY

2.1 Terminy dostaw są terminami określonymi w ofercie.

2.2 Dostawę uważa się za wykonaną w momencie załadowania Towaru na środek transportu lub odbioru Towaru przez Kupującego w siedzibie Dostawcy, chyba, że odrębna Umowa zawarta z Kupującym stanowi inaczej.

2.3 Jeżeli w wyniku okoliczności niezależnych od Dostawcy, nie można było wykonać dostawy w ustalonym terminie, Dostawca ma prawo do zerwania umowy, lub realizowania dostawy w innym terminie w tym również dostawami częściowymi.

2.4 Tylko w przypadkach zawinionych przez Dostawcę, Klient ma prawo dochodzenia od Dostawcy odszkodowania z tytułu zwłoki w dostawie.

3. WARUNKI DOSTAWY

3.1 Zamówione Towary zostaną dostarczone przez Dostawcę na koszt Kupującego, do miejsca wskazanego w zamówieniu.

3.2 Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi z Dostawcy na Kupującego w momencie wydania Towaru.

3.3 Kupujący na czas transportu ubezpiecza Towar na własny koszt i we własnym zakresie. Na pisemny wniosek Kupującego, Dostawca może dokonać ubezpieczenia Towaru w imieniu i na koszt Kupującego.

4. GWARANCJA I RĘKOJMIA

4.1 Dostawca udzieli gwarancji na dostarczone Towary na okres 1 roku. Gwarancja biegnie od daty odbioru Towaru.

4.2 Gwarancją objęte są Towary po całkowitym uregulowaniu zobowiązań finansowych wobec Dostawcy.

4.3 Dla zachowania gwarancji konieczne jest przeprowadzenie okresowych przeglądów co 6 miesięcy. Koszt przeglądu pokrywa Kupujący. Kupujący zobowiązuje się do utrzymania zamontowanych Towarów w należytym stanie technicznym.

4.4 Odpowiedzialność z gwarancji jest zgodna z przepisami Kodeksu Cywilnego.

4.5 Gwarancja nie obejmuje szybko zużywających się detali oraz uszkodzeń, defektów spowodowanych nieprawidłową eksploatacją Towarów, w tym także nieprzestrzeganiem przez Kupującego instrukcji eksploatacji i obsługi technicznej dostarczonych przez Dostawcę, eksploatacji Towarów nie według przeznaczenia, a także poprzez instalowanie obcych części zapasowych, lub też poprzez dokonanie w Towarach innych zmian, nie uzgodnionych z Dostawcą. Nie podlegają gwarancji uszkodzenia mechaniczne spowodowane zasilaniem wynikającym z nieprawidłowego napięcia w sieci.

4.6 Automaty paszowe ze stali szlachetnej wykonane są ze stali o ograniczonej odporności na korozje. W budynkach inwentarskich , w których nie jest zapewniona wystarczająca wentylacja lub gdy stosowana jest ściółka, na automatach może pojawić się rdza powierzchniowa. Powstaje ona na skutek zaniku specjalnej warstwy wierzchniej, dlatego zaleca się miejsce gdzie występuje rdza powierzchniowa czyścić specjalnym środkiem do pielęgnacji stali szlachetnej.
W związku z powyższym gwarancją objęte są ruchome elementy ww. automatów paszowych, które maja bezpośredni wpływ na funkcjonowanie tych automatów. Nie udziela się gwarancji na powłokę wierzchnią ww. automatów paszowych.

4.7 W razie wystąpienia usterki lub awarii w okresie trwania gwarancji, Dostawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterki lub gwarancji w uzgodnionym przez Strony odpowiednim technicznie terminie. Uzgodnienie tego terminu nastąpi w czasie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty zgłoszenia usterki.

4.8 W przypadku bezzasadnego roszczenia Kupującego wobec Dostawcy, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów Dostawcy, w tym dojazdu serwisu oraz noclegu.

4.9 O wykryciu wady Kupujący obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Dostawcę na piśmie.

4.10 Wyłączona jest odpowiedzialność Dostawcy z tytułu rękojmi.

5. CENA

5.1 Ceny podane w ofercie są stałe w okresie związania ofertą.

5.2 O ile w ofercie nie podano inaczej, wynagrodzenie obejmuje koszt dostarczenia Towaru do miejsca określonego w zamówieniu.

6. WARUNKI PŁATNOŚCI

6.1 Termin i warunki płatności będą każdorazowo podane na fakturze.

7. POUFNOŚĆ

7.1 Wszelkie informacje wynikające wprost z niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu, jak również informacje pozyskane przez Klienta w związku z realizacją zamówienia, w tym w szczególności wszelkie informacje organizacyjne, handlowe i techniczne dotyczące Dostawcy i nie udostępniane publicznie, są uważane przez Strony za informacje poufne i jako takie nie będą ujawnione osobom trzecim.

7.2 Zobowiązanie do zachowania informacji w tajemnicy pozostaje w mocy po zrealizowaniu zamówienia i może zostać uchylone tylko za pisemną, pod rygorem nieważności, zgodą Dostawcy.

8. DODATKOWE POSTANOWIENIA

8.1 W przypadku rozszerzenia zakresu zamówienia Dostawca dostarczy Towary dodatkowe lub zamienne na warunkach handlowych określonych w nowej ofercie.

8.2 Prawo własności Towaru przechodzi z Dostawcy na Kupującego dopiero po dokonaniu pełnej zapłaty za Towar.

8.3 W przypadku odstąpienia od umowy Dostawca ma prawo żądania natychmiastowego zwrotu Towaru przez Kupującego i obciążenia go ewentualnymi kosztami związanymi ze zużyciem lub uszkodzeniem Towaru.

8.4 Do czasu przejścia prawa własności na Kupującego nie jest on uprawniony do dalszej odsprzedaży Towarów.

9. MONTAŻ

9.1 Montaż Towarów nabytych przez Kupującego następuje na warunkach wyszczególnianych w odrębnej umowie.

9.2 Kupujący zobowiązany jest do pokrycia wszelkich wydatków Dostawcy związanych z montażem Towarów, w tym również dojazdu ekip montażowych i ich noclegów. Chyba, że w odrębnej umowie ustalono inaczej.

9.3 Kupujący powinien zapewnić ekipie montażowej wszelkie niezbędne środki i warunki socjalne do przeprowadzenia montażu.

9.4 Po zakończeniu montażu, Strony podpisują protokół odbioru wykonania montażu. W przypadku nie podpisania protokołu odbioru w terminie 7 dni od daty zakończenia montażu, Dostawcy przysługuje prawo jednostronnego przeprowadzenia odbioru i sporządzenia protokołu. Powstały w taki sposób protokół odbioru jest prawomocny i nie wymaga podpisu osoby upoważnionej ze strony Kupującego. Jednocześnie Dostawca zobowiązuje się do przekazania Kupującemu kopii powstałego protokołu odbioru.

10. ODBIÓR I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

10.1 Odbiór Towaru następuje

  1. w przypadku wydania Towaru Kupującemu bezpośrednio u Dostawcy, na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez przedstawicieli Stron. Wydanie Towaru osobie odbierającej Towar w imieniu Kupującego może nastąpić po doręczeniu Dostawcy podpisanego przez Kupującego pełnomocnictwa upoważniającego do odbioru Towaru i podpisania protokołu odbioru,
  2. w przypadku wydania Towaru przewoźnikowi, na podstawie podpisanego listu przewozowego potwierdzającego wydanie Towaru.

10.2 Kupujący obowiązany jest do sprawdzenia towaru pod względem ilościowym i zgodności asortymentu:

  1. w przypadku o którym mowa w pkt 10.1 a – w chwili wydania,
  2. w przypadku o którym mowa w pkt 10.1.b – w terminie 3 dni licząc od daty odbioru Towaru od przewoźnika
    W przypadku wystąpienia niezgodności, obowiązany jest w terminie 7 dni licząc od daty odbioru do pisemnego zawiadomienia Dostawcy o stwierdzonych brakach ilościowych lub niezgodności asortymentu.

10.3 Zniszczenie lub zaginięcie towaru w całości lub w części nie zwalnia Kupującego od obowiązku zapłaty za Towar.

10.4 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody po wydaniu Towaru.

11. SPRAWY SPORNE

W sprawach nie uregulowanych niniejszymi Ogólnymi Warunkami Zakupu mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory powstałe na tle realizacji zamówienia, strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego sądu powszechnego w Poznaniu

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu zamieszczone są na stronie internetowej Dostawcy www.terraexim.pl i niezależnie czy zostaną jako dokument załączone do oferty, stanowią jej integralną część.